Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de acht weken, overleg met de locatieleider. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Verplicht is dat een medezeggenschapsraad van het bestuur een budget krijgt om bijvoorbeeld cursussen te volgen, een deskundige in te huren of een notulist te betalen en zo nodig juridische ondersteuning te financieren. Dit heet de faciliteitenregeling.

 

download_gr

Notulen

 .

Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding
Annemarie Mathijssen  (voorzitter)
Mieke Roelands (penningmeester)
Heidy Bastiaansen (notulen, maandbrief)
Tom van Tol (adviseur)

Leerkrachten
Marjo van Merrienboer (vice-voorzitter, agenda)
Cindy van Os (secretaris)
Brigitte Boemaars (agenda)

In de GMR zit Marleen Bastiaansen (ouder), Cindy van Os (personeel) en Riet Willekens (adviseur)

logo