Verlof

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet 1969 staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, dan moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in deze folder beschreven.

Extra verlof in verband met verplichtingen voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

(art. 13 van de Leerplichtwet 1969)
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof.
Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee lesdagen van tevoren bij de directeur van de school te melden.

Op vakantie onder schooltijd

(art. 13a juncto 11 onder f van de Leerplichtwet 1969)
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolzomervakantie niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep (zomerseizoengebonden) van (één van) de ouders/verzorgers. In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van betrokken ouder blijken. Ook is uit jurisprudentie gebleken dat dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn/haar inkomen slechts in deze periode (de zomervakantie) kan verdienen, en er op die grond toestemming moet worden verleend.

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • In verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur schriftelijk worden ingediend, tenzij u acceptabele redenen kunt geven waardoor een eerdere aanvraag niet mogelijk was. Er moet dan sprake zijn van overmacht.
 • De verlofperiode mag maximaal 10 lesdagen beslaan;

De verlofperiode mag nimmer in de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar vallen.
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling tijdens de vakantie ziek wordt en het hierdoor feitelijk onmogelijk is dat de leerling op tijd op school kan terugkomen. Er kunnen ook andere onvoorziene omstandigheden spelen die een tijdige terugkeer belemmeren. Het is dan van groot belang dat u de school hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt, en dat u een dokters/ziekenhuisverklaring uit het vakantieland mee neemt, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Ook moet duidelijk zijn dat er niet gereisd mag worden. Tevens moet u alle andere bescheiden (bijvoorbeeld reisverzekering, vlucht- en/of bootgegevens, het oorspronkelijke retourticket en de veranderde terugkeerticket i.v.m. uitstel terugreis) en andere gegevens die van belang kunnen zijn bij een onderzoek van de leerplichtambtenaar. U moet namelijk aantoonbaar maken dat u niet anders kon handelen wegens overmacht. Misverstanden kunnen op die manier voorkomen worden. Natuurlijk wordt vooral van ouder(s) verwacht dat men zelf (preventief) maatregelen treft om onnodig verzuim te voorkomen.

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’

(art. 14 juncto 11 onder g van de Leerplichtwet 1969)
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gegeven. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • Verhuizing (maximaal 1 dag)
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad:
  – Binnen de woonplaats van de leerling: maximaal 1 dag.
  – Buiten de woonplaats van de leerling: maximaal 2 dagen.
 • 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag.
 • 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag.
 • Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag.
 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, vakantie verlof daargelaten. In voorkomende gevallen dient een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.

De volgende situaties worden niet aangemerkt als ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • Familiebezoek in het buitenland/in ander werelddeel, om welke reden dan ook; (zie hierboven, daar staan de dagen die maximaal zijn te verkrijgen bij bijzondere gebeurtenissen).
 • Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.
 • Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Bijvoorbeeld men wil op vakantie met familie/vrienden uit Midden- of Noord Nederland of eigen kinderen zitten op verschillende scholen en dan kan het voorkomen dat vakantieroosters afwijken.
 • Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantie-adres bereikt moet hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).
 • De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.
 • Vakantie in verband met gewonnen prijs.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd.

Verlofaanvragen ‘wegens andere gewichtige omstandigheden’ worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor ook dit soort verlof moet ook 2 maanden van tevoren bij de directeur van de school worden ingediend, ook weer voorzien van bewijsstukken. Bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld begrafenissen) kan natuurlijk een kortere aanvraagtermijn worden gehanteerd. Bij extreme-/noodsituaties moet uiterlijk binnen 2 dagen na de verhindering aan de schooldirecteur verlof worden gevraagd.

Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school en bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar u woont. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief bewijsstukken en/of relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.

De directeur neemt dus zelf een schriftelijk besluit over een verlofaanvraag (vakantie of ‘andere gewichtige omstandigheden’) voor een periode van maximaal 10 lesdagen per schooljaar. Als een aanvraag voor verlof op schooljaarbasis meer dan 10 lesdagen beslaat, wordt de aanvraag door de directeur direct doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. De leerplichtambtenaar moet dan een beslissing nemen, de directeur gehoord hebbende.

Aanvullend:
Als na echtscheiding beide ouders het gezag hebben: dan tekenen in principe beide ouders de aanvraag. Als dat niet mogelijk is vanwege een gebrouilleerde relatie, dan tekent de ouder die gezag heeft en bij wie het kind feitelijk staat ingeschreven, dus bij wie het feitelijk woont.

Is het de bedoeling dat het kind van gescheiden ouders met de vader of moeder bij wie hij/zij niet feitelijk woont, buiten de schoolvakantie op vakantie wil gaan of wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ verlof zou willen aanvragen, dan moeten ook aanvullend gegevens/bewijsstukken overlegd worden van de niet verzorgende ouder.

Als één ouder het gezag heeft na echtscheiding: dan vraagt altijd de ouder aan die het gezag heeft over de leerplichtige(n).

Het gezag over de leerplichtige(n) ligt niet bij de ouders: Als de ouders niet het gezag hebben over de leerplichtige(n), dan vraagt altijd degene(n) aan die wel belast is/zijn met het gezag.

Niet eens met het besluit

Wanneer uw verzoek om extra verlof (vakantie/andere gewichtige omstandigheden) wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen (zie afgegeven beschikking) binnen de in de beschikking gestelde termijn.
Het bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
– uw naam en adres
– de dagtekening (verzenddatum bezwaarschrift)
– een omschrijving van het besluit dat is genomen
– argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit
– uw naam en handtekening
– wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat op uw bezwaarschrift is genomen. Bovendien kunt u tegelijkertijd met het bezwaarschrift de President van de sector Bestuursrechtspraak van de rechtbank, om een voorlopige voorziening vragen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Griffierecht is dan verschuldigd
Bent u het dan nog niet eens met besluit dan kunt u nog in beroep gaan. Het is raadzaam om bij de procedures naar de rechtbank juridische bijstand in te schakelen.


Ongeoorloofd schoolverzuim in relatie tot vakantie/verlof:

Vakantie/verlof dat wordt genomen zonder toestemming van de directeur van de school of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.
Soms wordt de aanvraagprocedure voor extra verlof omzeild door de leerplichtige(n) ziek te melden op school. Als er gerede twijfels zijn over de ziekmelding(en) dan moet de schooldirectie hiervan direct melding doen aan de leerplichtambtenaar. Deze zal dan een onderzoek instellen. De bewijslast van ziekte ligt bij de ouders. Deze aanpak volgt ook als men eerder een afwijzende beschikking heeft ontvangen voor vakantie of verlof en de leerplichtige(n) dan maar ziek meldt. Ook onder deze omstandigheden beslist de leerplichtambtenaar of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Graden van bloed- en aanverwantschap

1e graad: ouder, kind

2e graad: zus/broer, grootouder, kleinkind

3e graad: oom/tante (broer/zus van ouder), neef/nicht (kind van broer/zus), overgrootouder, achterkleinkind

4e graad: oudoom/oudtante (broer/zus van grootouder), neef/nicht (kind van broer/zus van ouder), achterneef/achternicht (kleinkind van broer/zus), betovergrootouder


Vakantieroosters

Deze zijn op te vragen bij de school/scholen van uw kind(eren). In de praktijk blijkt dat alle ouders bij aanvang van het schooljaar een schoolvakantierooster ontvangen. Raadzaam is om deze vroegtijdig te bestuderen, alvorens u een vakantie gaat boeken. Tussen scholen kan een verschil in vakantieperioden zitten.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woonachtig bent.

Leerplichtambtenaar gemeente Zundert:
Mevr. J. Krekelberg
Telefoon: 076-5995717
E-mail j.krekelberg@zundert.nl